СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ШКОЛА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

«В ГОСТЯХ У КАЗКИ»

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

(нова редакція)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ШКОЛА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ «В ГОСТЯХ У КАЗКИ» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (далі – заклад позашкільної освіти) заснований на комунальній формі власності та є неприбутковою установою.
Цей Статут прийнято зі змінами та доповненнями у новій редакції замість Статуту «Школи естетичного виховання «В гостях у казки», зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 07.12.2004 року, №14441200000000460.
1.2. Повна назва: Комунальний заклад «Школа естетичного виховання   «В гостях у казки» Кропивницької міської ради»;
Скорочена назва: ШЕВ «В гостях у казки».
Заклад позашкільної освіти ШЕВ «В гостях у казки є профільним закладом позашкільної освіти, основними напрямами діяльності якого є: художньо-естетичний та фізкультурно-спортивний, забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями, учнями практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури, мистецтва та спорту. Здійснює освіту дітей із специфічних театрально-хореографічних, акробатично-гімнастичних предметів та інших видів мистецтв і спорту.
1.3. Юридична адреса закладу позашкільної освіти: 25491, Кіровоградська область, Кропивницький район, селище міського типу Нове, вулиця Металургів, 4.
1.4. Засновником закладу позашкільної освіти є Кропивницька міська рада, ідентифікаційний код 26241020. Місцезнаходження Засновника: 25022, місто Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, 41, (далі-Засновник).
1.5. Управління закладом позашкільної освіти здійснюється її Засновником через уповноважений ним орган – управління освіти Кропивницької міської ради.
1.6. Засновник самостійно або через Уповноважений орган здійснює фінансування закладу позашкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування та ін.
1.7. Заклад позашкільної освіти є юридичною особою з дня його державної реєстрації, діяльність якого підпорядкована Уповноваженому органу, може мати рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатки встановленого зразка, штамп, бланки з власними реквізитами.
1.8. Заклад позашкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про позашкільну освіту», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», iншими законодавчими актами України, постановами Верховної ради України, актами Президента України, Кабiнету Мiнicтрiв України, наказами Мiнiстерства освiти i науки, інших центральних органiв виконавчої влади, рішенням мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність закладів освіти, Положенням про позашкільний навчальний заклад, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.
1.9. Мовою освітнього процесу у закладі позашкільної освіти є державна мова.
 
ІІ. ДІЯЛЬНОСТЬ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 
2.1. Заклад позашкільної освіти створено з метою реалізації права дітей та учнівської молоді на здобуття якісної позашкільної освіти відповідно до їхніх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів, надання знань, розвиток творчих здібностей, виховання та соціалізація особистості у процесі практичної навчально-творчої діяльності.
2.2. Заклад позашкільної освіти є складовою системи освіти, здійснює навчання й виховання дітей та учнівської молоді, створює умови для їхнього творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку, соціального захисту, організовує змістовне дозвілля відповідно до здібностей, стану здоров’я вихованців, учнів, слухачів.
2.3. Предметом діяльності закладу позашкільної освіти є:
участь у реалізації на рівні громади державної політики у сфері позашкільної освіти;
формування в дітей та учнівської молоді національної самосвідомості, активної громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя;
виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдаровань, стимулювання творчого розвитку дітей та учнівської молоді;
задоволення потреб дітей та учнівської молоді в позашкільній освіті, організації їх оздоровлення, дозвілля і відпочинку в професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів та здібностей;
залучення вихованців, учнів, слухачів до творчої пошукової роботи в різних галузях мистецтва, хореографії та спорту;
здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.
2.4. Відносини закладу позашкільної освіти з іншими юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
2.5. Заклад позашкільної освіти має право надавати платні послуги, згідно із законодавством України.
2.6. Заклад позашкільної освіти має право:
визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;
в установленому порядку розробляти і впроваджувати навчальні плани та програми;
використовувати різні форми морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
спільно з іншими закладами освіти здійснювати творчу, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить чинному законодавству України;
виконувати інші дії, які не суперечать чинному законодавству та Статуту закладу позашкільної освіти.
 
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
 
3.1. Заклад позашкільної освіти організовує роботу з дітьми та учнівською молоддю за принципом добровільності вибору діяльності за інтересами, залучення батьків або осіб, які їх заміняють, громадських організацій, товариств, фондів тощо до організації освітнього процесу.
3.2. Освітній процес здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, та за навчальними програмами розробленими педагогами і затвердженими в установленому чинним законодавством порядку.
3.3. Заклад позашкільної освіти працює за річним планом роботи, схваленим педагогічною радою та погодженим із Уповноваженим органом.
3.4. Навчальні програми в гуртках та інших творчих об’єднаннях можуть бути орієнтованими на індивідуальні і групові форми гурткової роботи. Залежно від специфіки діяльності гуртків та творчих об’єднань період навчання може тривати від одного місяця до кількох років.
3.5. Індивідуальне навчання проводиться відповідно порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
3.6. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень, відділів, студій та інших творчих об’єднань становить 10-15 вихованців, учнів і слухачів. Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об’єднань встановлює директор закладу позашкільної освіти залежно від профілю, навчальних планів, програм і матеріально-технічних можливостей організації освітнього і тренувального процесів, рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів і становить не більше 25 вихованців, учнів і слухачів.
Чисельний склад гуртків, у яких передбачається індивідуальне навчання, становить не більше 5 вихованців, учнів і слухачів.
3.7. Зарахування до навчання в закладі позашкільної освіти може здійснюватися протягом навчального року (до закінчення комплектування груп) за бажанням вихованців і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються закладом позашкільної освіти.
3.8. До навчання в закладі позашкільної освіти зараховуються вихованці дошкільного та шкільного віку, які навчаються в закладах освіти територіальної громади міста Кропивницького.
3.9. Відповідно до специфіки діяльності ШЕВ «В гостях у казки» освітній процес в закладі триває протягом 12 років, починаючи з 4-5-ти річного віку вихованців. Підготовчі гуртки базуться на базі дошкільних дитячих закладів, починаючи з 3-х річного віку дітей.
3.10. Освітній процес здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів нахилів, здібностей дітей з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я) із використанням різних організаційних форм роботи.
3.11. Навчальний рік у закладі позашкільної освіти починається 1 вересня. Комплектування груп першого року навчання здійснюється у період                       з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка або творчого учнівського об’єднання.
Тривалість навчального року визначається Міністерством освіти та науки України. У канікулярні, вихідні та святкові дні заклад позашкільної освіти працює за окремим планом, затвердженим директором.
3.12. Тривалість одного заняття визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізичного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для дітей:
віком від 3 до 6 років –30 хвилин;
віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;
усіх інших – 45 хвилин.
Перерви між заняттями є робочим часом педагога і визначаються режимом роботи закладу позашкільної освіти.
3.13. Гуртки та інші творчі об’єднання класифікуються за трьома навчальними рівнями:
початковий – творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, виявлення їх здібностей та обдаровань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;
основний – творчі об’єднання, що розвивають інтереси вихованців, надають їм знання, практичні вміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;
вищий – творчі об’єднання, що об’єднують здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів за інтересами для їх розвитку та підтримки, задоволення потреб у допрофесійній підготовці.
Відповідно до рівня класифікації гуртків та інших творчих об’єднань визначається їх мета, перспективи діяльності, чисельний склад, обирається навчальна програма.
3.14. Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців, учнів і слухачів, підтримки їхніх професійних навичок заклад позашкільної освіти, за умови дотримання правил охорони праці й безпеки життєдіяльності, може організовувати виїзди на фестивалі, конкурси, концерти, майстер-класи, семінари хореографічного та спортивного напряму.
        3.15. За результатами навчання ШЕВ «В гостях у казки» видає випускникам документ про позашкільну освіту в порядку встановленому МОН. Випускникам, які склали в установленому порядку кваліфікаційні іспити, на підставі рішення педагогічної ради закладу, видаються свідоцтва про позашкільну освіту. До складання іспитів допускаються вихованці гуртків, груп та творчих об`єднань вищого рівня, які виконали вимоги навчального плану.
        3.16. Заклад позашкільної освіти може організовувати роботу своїх гуртків та інших творчих об’єднань на базі приміщень закладів загальної середньої, професійно-технічної освіти, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, спортивних комплексів і стадіонів, медично-оздоровчих закладів, відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами, відповідно до чинного законодавства України.
3.17. Заклад позашкільної освіти проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків та інших творчих об’єднань. Як міський центр професійного розвитку педагогічних працівників надає інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам закладів освіти громади, громадським молодіжним, дитячим, організаціям.
3.18. Заклад позашкільної освіти має право створювати за погодженням з Уповноваженим органом відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи. Підвищення кваліфікації проводиться у формі семінарів, інших організаційно-методичних заходів.
3.19. Для визначення рівня практичної підготовки вихованців, учнів і слухачів заклад позашкільної освіти проводить конкурси, фестивалі, змагання, походи, екскурсії, експедиції, подорожі, навчально-тренувальні збори та інші організаційно-масові заходи для дітей, учнівської та студентської молоді.
3.20. Освітній процес у закладі позашкільної освіти здійснюється за художньо-естетичним, фізкультурно-спортивним, оздоровчим, гуманітарним та іншими напрямами позашкільної освіти.
3.21. Заклад позашкільної освіти здійснює такі види діяльності: освітня; навчально-методична; координаційно-методична; методико-експериментальна; інформаційно-методична; видавнича; психолого-педагогічна; оздоровча; дозвіллєва; концертна; виставкова; організаційно-масова; навчально-тренувальна; фізкультурно-спортивна; інші види діяльності, передбачені законодавством України про діяльність закладу позашкільної освіти.
3.22. У закладі позашкільної освіти створено й функціонують профільні методичні об’єднання педагогів відділів, психологічна служба.
 
ІV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
 
4.1. Учасниками освітнього процесу є:
вихованці, учні, слухачі;
директор, заступники директора;
педагогічні працівники, психологи, спеціалісти, обслуговуючий персонал, які залучені до освітнього процесу;
батьки або особи, які їх замінюють;
представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у освітньому процесі.
4.2. Права і обов’язки учнів, вихованців, слухачів, педагогічних та інших працівників визначаються законодавством України.
4.3. Вихованці, учні, слухачі закладу позашкільної освівти мають право на:
здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдаровань, уподобань та інтересів;
добровільний вибір виду діяльності;
навчання в кількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях;
безпечні та нешкідливі умови навчання та виховання;
користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-виховною та оздоровчою базою закладу позашкільної освіти;
участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах, концертах, фестивалях та інших масових заходах;
представлення в органах громадського самоврядування закладу позашкільної освіти, вільне вираження поглядів і переконань;
інші права, передбачені чинним законодавством.
4.4. Вихованці, учні, слухачі закладу позашкільної освіти зобов’язані:
оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками;
підвищувати загальний культурний рівень;
дотримуватися морально-етичних норм;
брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
дбайливо ставитися до державного, комунального, громадського та особистого майна;
дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу позашкільної освіти;
дотримуватися правил особистої гігієни;
інші обов’язки, передбачені чинним законодавством.
4.5. Педагогічним працівником закладу позашкільної освіти повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах позашкільної освіти. Педагогічним працівником закладу позашкільної освіти може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності освітнього процесу.
4.6. Педагогічні працівники мають право на:
внесення керівництву закладу позашкільної освіти та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення освітнього процесу;
подання на розгляд керівництва закладу позашкільної освіти та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів; застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у закладі позашкільної освіти;
вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування закладу, у заходах, пов’язаних з організацією освітнього процесу;
проведення в установленому порядку дослідницько-експериментальної, пошукової роботи;
вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями та слухачами;
захист професійної честі, гідності відповідно до чинного законодавства;
соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
інші права передбачені законодавством, колективним, трудовим договором, тощо.
4.7. Педагогічні працівники закладу позашкільної освіти зобов’язані:
виконувати освітні плани та програми;
надавати вихованцям, учням і слухачам знання, формувати їхні вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей;
сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів, слухачів відповідно до їхніх нахилів та запитів, а також збереженню здоров’я;
визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів, обирати адекватні засоби їх реалізації;
здійснювати контроль за дотриманням вихованцями, учнями й слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку закладу, вимог інших документів, що регламентують організацію освітнього процесу;
дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованців, учнів і слухачів, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;
берегти здоров’я вихованців, учнів, слухачів, захищати їхні інтереси;
пропагувати здоровий спосіб життя;
виховувати повагу до батьків, жінки, людей, старших за віком; до народних традицій і звичаїв, духовних, культурних надбань, народу України, державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й політичну культуру;
вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків;
дотримуватися Статуту закладу позашкільної освіти, виконувати правила внутрішнього розпорядку закладу та свої посадові обов’язки;
брати участь у роботі педагогічної ради закладу позашкільної освіти;
інші обов’язки передбачені законодавством, колективним, трудовим договором, тощо.
4.8. Керівники гуртків, та інших творчих об’єднань працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором закладу позашкільної освіти.
4.9. Обсяг педагогічного навантаження у закладі позашкільної освіти визначається директором відповідно до законодавства України за погодженням із профспілковим комітетом.
4.10. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством України.
4.11. Педагогічні працівники закладу позашкільної освіти підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років у порядку, встановленому законодавством України.
4.12. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, мають право:
обирати й бути обраними до батьківського комітету та органів громадського самоврядування закладу позашкільної освіти;
звертатися до органів управління освітою, керівника закладу позашкільної освіти та органів громадського самоврядування закладу з питань навчання та виховання дітей;
приймати рішення про участь дитини в діяльності закладу позашкільної освіти;
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу позашкільної освіти;
захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах громадського самоврядування закладу позашкільної освіти та у відповідних державних, судових органах;
інші права, передбачені законодавством.
4.13. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, зобов’язані:
здійснювати контроль за відвідуванням дітьми занять у гуртках закладу;
відвідувати батьківські збори;
співпрацювати з педагогами закладу в питаннях, що стосуються особистісного розвитку дитини;
брати участь у заходах, спрямованих на зміцнення інституту сім’ї, покращення матеріально-технічної бази гуртків, закладу;
здійснювати контроль за триманням вихованцями норм марально-етичної поведінки;
берегти здоров’я дітей, пропагувати здоровий спосіб життя;
сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загально-людської моралі;
інші обов’язки передбачені законодавством.
 
  1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 
5.1. Засновник закладу позашкільної освіти:
затверджує обсяги фінансування та утримання закладу позашкільної освіти в установленому порядку;
приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію закладу позашкільної освіти, затверджує статут (його нову редакцію);
реалізує інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.
5.2. Уповноважений орган Кропивницької міської ради:
призначає та звільняє з посади керівника закладу позашкільної освіти згідно з чинним законодавством;
затверджує кошторис закладу позашкільної освіти, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання;
реалізує інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.
5.3. Безпосереднє керівництво закладом позашкільної освіти здійснює його директор.
5.4. На посаду директора закладу позашкільної освіти призначається особа, яка є громадянином України, володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла підготовку та атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому законодавством України.
5.5. Директор закладу позашкільної освіти:
здійснює загальне керівництво діяльністю закладу позашкільної освіти, організовує його роботу;
забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;
організовує освітній процес;
забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців, учнів і слухачів;
створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;
забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки, безпеки життєдіяльності;
розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу позашкільної освіти, у разі переведення на самостійне ведення бухгалтерського обліку;
установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам закладу позашкільної освіти відповідно до законодавства та кошторисних призначень;
представляє заклад позашкільної освіти в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед Засновником та уповноваженим органом за результати діяльності закладу;
сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій,  інших юридичних або фізичних осіб у освітньому процесі;
забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників закладу позашкільної освіти;
затверджує посадові обов’язки працівників;
призначає на посаду та звільняє з посади педагогічних та інших працівників;
укладає угоди з юридичними та фізичними особами про співпрацю;
укладає з трудовим колективом колективний договір;
здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.
5.6. Директор закладу позашкільної освіти є підзвітним та підконтрольним Засновнику та Уповноваженому органу.
5.7. У закладі створюється та діє педагогічна рада — колегіальний орган управління закладом позашкільної освіти, який очолює директор закладу позашкільної освіти. Педагогічна рада діє на підставі Положення про неї, затвердженого директором.
5.8. Педагогічна рада:
планує роботу закладу позашкільної освіти;
схвалює освітню програму закладу позашкільної освіти та оцінює результативність її виконання;
формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
приймає рішення щодо видачі документів про освіту;
розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку освітнього процесу в закладі позашкільної освіти, його структурних підрозділах;
обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, вихованців, слухачів, працівників закладу позашкільної освіти та інших учасників освітнього процесу;
розглядає питання щодо відповідальності учнів, вихованців, слухачів, працівників закладу позашкільної освіти та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу позашкільної освіти та проведення громадської акредитації закладу;
розглядає інші питання, віднесені законодавстом та/або Статутом закладу позашкільної освіти до її повноважень.
5.9. Рішення педагогічної ради вводяться в дію рішеннями керівника закладу позашкільної освіти.
5.10. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу позашкільної освіти. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, проводиться не менше двох разів на рік.
5.11. Органом громадського самоврядування закладу позашкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу.
5.12. У закладі позашкільної освіти може діяти дорадчий орган – науково-методична рада, до складу якої входять педагогічні працівники закладу позашкільної освіти та інші учасники освітнього процесу. Науково-методична рада діє на підставі Положення про неї, затвердженого директором закладу позашкільної освіти.
5.13. Науково-методична рада:
координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність закладу позашкільної освіти у з питань позашкільної освіти;
заслуховує повідомлення з питань удосконалення навчально-виховної, організаційно-методичної, науково-дослідницької роботи;
виявляє, узагальнює та поширює перспективний педагогічний досвід;
обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо удосконалення діючих;
поширює інновації в системі позашкільної освіти.
5.14. У закладі позашкільної освіти можуть створюватися та діяти органи самоврядування:
органи самоврядування працівників закладу позашкільної освіти;
органи батьківського самоврядування;
органи учнівського самоврядування.
Порядок діяльності органів батьківського та учнівського самоврядування визначається чинним законодавством.
 
VІ. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 
6.1. Заклад позашкільної освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.
6.2. Заклад позашкільної освіти забезпечує на офіційному веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів.
6.3. Заклад позашкільної освіти оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.
 
VІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 
7.1. Матеріально-технічна база закладу позашкільної освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності.
7.2. Майно закладу позашкільної освіти перебуває у комунальній власності Кропивницької територіальної громади і закріплено за управлінням освіти Кропивницької міської ради.
7.3. Школа естетичного виховання «В гостях у казки» має земельну ділянку по вулиці Металургів 4, де розміщується господарська будівля. Заклад безоплатно користується цією земельною ділянкою, на якій він розташований та несе відповідальність за раціональне її використання. Право ШЕВ «В гостях у казки» на земельну ділянку, на якій вона розміщується, закріплюється за нею відповідно до Земельного кодексу України (561-12) і посвідчується відповідним Державним актом у      встановленому порядку.
7.4. Збитки, завдані закладу позашкільної освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
7.5. Об’єкти та майно закладу позашкільної освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.
7.6. Фінансування закладу позашкільної освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства.
7.7. Фінансово-господарська діяльність закладу позашкільної освіти проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових актів.
7.8. Джерелами фінансування закладу позашкільної освіти є:
кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування позашкільної освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеними державними стандартами;
кошти, отримані за надання додаткових освітніх послуг, відповідно до переліку освітніх платних послуг затвердженого Кабінетом Міністрів України та рішенням Засновника/керівника закладу позашкільної освіти;
благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
інші джерела, не заборонені законодавством.
7.9. Заклад позашкільної освіти є неприбутковою установою. Доходи (прибутки) закладу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
7.10. Порядок діловодства в закладі позашкільної освіти визначається директором закладу відповідно до законодавства України.
Ведення бухгалтерського обліку та звітності в закладі позашкільної освіти здійснюється централізованою бухгалтерією управління освіти Кропивницької міської ради.
7.11. Штатний розпис закладу позашкільної освіти розробляється на основі типових штатних нормативів, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджуються уповноваженим органом Кропивницької міської ради.
7.12. Оплата праці педагогічних працівників здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» та інших актів законодавства.
 
 
VІІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 
8.1. Заклад позашкільної освіти має право здійснювати міжнародне співробітництво відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою та закладами освіти інших держав, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.
 
ІХ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 
9.1. З метою реалізації єдиної державної політики та забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості позашкільної освіти та освітньої діяльності у закладі позашкільної освіти здійснюється державний нагляд (контроль).
9.2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу позашкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту».
Формами заходів державного нагляду (контролю) є:
плановий (позаплановий) інституційний аудит;
позапланова перевірка.
 
Х. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
 
10.1. Діяльність закладу позашкільної освіти припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу позашкільної освіти приймається Засновником. Припинення діяльності закладу позашкільної освіти здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.
10.2. Під час реорганізації закладу позашкільної освіти його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається Засновником.
10.3. Заклад позашкільної освіти вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.
 
ХІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
11.1. Зміни до цього Статуту у разі потреби вносяться Засновником шляхом викладення його у новій редакції та реєструється в установленому законом порядку.
11.2. Питання, що не врегульовані цим Статутом, вирішуються відповідно до норм чинного законодавства України.
 
Начальник управління освіти                                         Лариса КОСТЕНКО

 

 

 

 

Посилання на Статут до 04.02.2022р.: https://docs.google.com/document/d/1eXmAZQHWQdFFi4eLCHnE4pRcZhf1m8KkF2PHlAAhvHU/edit?usp=sharing

Офіційна сторінка комунального закладу "Школа естетичного виховання "В гостях у казки" Кропивницької міської ради" Follow us Facebook Twiter YouTube RSS